مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Reseller Plan A - (4 موجود است) - Linux - 5 GB disk space - 20 GB traffic - Hosting 10 Domains - unlimited alias domains - 10 MySQL databases - 100 POP mailboxes

Reseller Plan B - (2 موجود است) - Linux - 10 GB disk space - 40 GB traffic - Hosting 20 Domains - unlimited alias domains - 30 MySQL databases - unlimited mailboxes

Reseller Plan C - (1 موجود است) - Linux - 20 GB disk space - 100 GB traffic - 30 Domains - unlimited alias domains - 50 MySQL databases - 1 domainname incl. (regular domainname)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.55.253) وارد شده است.